3 джобни ТРЗ книги със 167 решения на казуси за:

назначаване, прекратяване, осигуряване, отпуски и др.

Само за 35,97 лв. с ДДС до 12.08 вкл.!


 

Задължително ли е изплащането на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ?

Как да оформите трудова книжка при прекратяване на трудов договор с пенсионер?

Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 СОЛ с работеща фирма?

Как да прекратите трудов договор с учител, придобил и упражнил право на пенсия?

Може ли да се върне обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия?

Как да осигурите и командировате международни шофьори от българска фирма, 80% собственост на холандска фирма?

Какви са процедурите по анулиране на предизвестие за прекратяване на договор преди изтичане на срока му?

Как следва да се променят трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности?

Може ли да наемете бивш служител на договор със срок за изпитване и как?

Как да назначите лице с инвалидност, но без ТЕЛК? 


 

Вземете цели решения от експерти на тези и още десетки казуси в нашия промоционален ТРЗ комплект:
 
 


Стандартната цена за комплекта от трите издания е 79.57 лв. с ДДС.


Но до 12.08.2022 г. комплектът може да бъде Ваш на промоционалната цена от 35,97 лв. с ДДС!

 Спестявате цели 43.60 лв., както и ценно време в търсене на несигурни отговори от непроверени източници!
 

Какво конкретно ще получите с 3-те книги от комплекта:
 

"Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експерти" вкючва следните експертни решения на казуси:

 

 
✓ Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 2 за напускащ пенсионер, получил обезщетение по чл. 222, ал. 3
✓ Оформяне на трудова книжка при прекратяване на трудов договор с пенсионер
✓ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при напускащ служител, подал документи за пенсия
✓ Представяне на болничен преди напускане
✓ Освобождаване на лице с отпусната пенсия по време на болничен
✓ Основание за прекратяване на втори трудов договор за лице с предстоящо пенсиониране
✓ Срок за предизвестие по чл. 114 от КТ
✓ Отразяване на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Прекратяване на трудов договор със служителка с дете до 3 г.
✓ Освобождаване на лице с ТЕЛК поради влошено здраве
✓ Прекратяване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 със срок за изпитване 6 месеца на бременна служителка
✓ Вписвания в трудова книжка за работник с непълно работно време при прекратяване на трудовия договор
✓ Отказ за изплащане на обезщетение по чл. 222
✓ Назначаване на нов главен счетоводител преди напускане на предходен
✓ Удържане от последна заплата на сума за мобилен телефон, невърнат от напускащ служител
✓ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
✓ Определяне на неползван платен годишен отпуск за напускаща служителка
✓ Прекратяване на трудов договор с учител, придобил и упражнил право на пенсия
✓ Прекратяване на платен отпуск за служител в предизвестие
✓ Дисциплинарно уволнение на неявяващ се на работа служител
✓ Изчисляване на обезщетение за неползван отпуск при напускане
✓ Непотърсени трудови книжки на напуснали лица
✓ Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 по втори трудов договор
✓ Обезщетения при съкращаване на лице с упражнено право на пенсия
✓ Отпуск за служителка, подала предизвестие за напускане
✓ Прекратяване на срочен трудов договор по време на неплатен отпуск
✓ Брой дни на предизвестие за напускащ служител, назначен по чл. 114 от КТ
✓ Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
✓ Възстановен служител, нежелаещ да се върне на работа
✓ Неявяване на служителка на работа
✓ Назначаване на уволнен служител на същата длъжност преди произнасяне на съда
✓ Изплащане на обезщетения при дисциплинарно уволнение
✓ Обезщетение при прекратяване на трудов договор поради сключване на договор за управление
✓ Обезщетение за възстановено от съда лице, уволнено повторно поради заболяване
✓ Обезщетение при прекратяване по чл. 71 от КТ
✓ Недействителен трудов договор поради липса на квалификация
✓ Задължително ли е изплащането на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ
✓ Дисциплинарно уволнение на бъдещ пенсионер
✓ Зачитане за осигурителен стаж за времето, за което е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Трудови книжки при три трудови договора едновременно
✓ Разлика между прекратяване по взаимно съгласие и едностранно
✓ Напускане без изработване на предизвестието
✓ Обезщетение при прекратяване на втори трудов договор
✓ Обезщетение при уволнение по чл. 71 от КТ
✓ Различен срок за предизвестие за работодателя и за служителя
✓ Период, за който се полага обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Предизвестие по време на отпуск
✓ Закриване на предприятието по време на отпуск по майчинство
✓ Обезщетение при прекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
✓ Напускане без предизвестие и не по взаимно съгласие
✓ Право на закрила от уволнение за трудоустроена
✓ Прекратяване на трудов договор по време на отпуск
✓ Закриване на предприятието и издаден болничен лист
✓ Подбор за съкращение в зависимост от квалификацията
✓ Прекратяване на трудово правоотношение и обезщетения от НОИ
✓ Срочен трудов договор и майчинство
✓ Прекратяване на трудово правоотношение поради промяна на работното място
✓ Обезщетение за безработица за 4 месеца при прекратяване на трудов договор
✓ Работа по два трудови договора, единият от които се прекратява
✓ Уволнение поради отказ за полагане на извънреден труд
✓ Право на едновременно обезщетение от работодателя и от НОИ за безработица
✓ Прекратяване на срочен трудов договор и отпуск по болест
✓ Промяна на трудовия договор, когато не се връща титуляр
✓ Постъпване в болница по време на предизвестие
✓ Уволнение със свидетели
✓ Право на обезщетение за безработица при уволнение по чл. 325 от КТ
✓ Предложение за прекратяване по чл. 331 от КТ по време на отпуск
✓ Обосновка за прекратяване на втори трудов договор
✓ Прекратяване на трудов договор по желание на служител по чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ
✓ Прекратяване поради забавяне на заплатите
✓ Уволнение поради заемане на длъжност за трудоустроен или бременна
✓ Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 за служител, достигнал възраст за ранно пенсиониране
✓ Освобождаване на служителка без отработване на предизвестие
✓ Освобождаване на лице, назначеното по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ, по време на майчинство

Освен това в Ръководството Ви очакват експертни анализи по темите:
✓ Задължения на работодателите във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение
✓ Предварителната закрила при уволнение – практически проблеми
✓ Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата
✓ Материалноправни и процедурни аспекти на масовите уволнения
✓ Правни проблеми на подбора при уволнение 
Вижте цели страници от изданието във видеото тук:
 

 

Какво включва "Книга за ТРЗ служителя":

 
 

Решения на следните казуси:

>> Осигуровки:
❒ Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
 Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
 Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
 Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒ Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒ Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ

>> Работно време:
❒ Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒ Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒ Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време

>> Възнаграждения, обезщетения и пенсии:
❒ Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒ Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒ Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма
❒ Основна заплата, по-ниска от МОД
❒ Неизплащане на възнаграждение за прослужено време на работещ пенсионер
❒ Неполучаване на 50 на сто майчинство за назначена в друга фирма служителка
❒ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с право на пенсия с трудов договор с предстоящо прекратяване
❒ Работна заплата за международен шофьор, пътуващ в страни от ЕС продължително

>> Отпуски и болнични:
❒ Ползване на отпуск от служителка по майчинство преди връщане на работа
❒ 1 час работа по-малко за служител в предизвестие
❒ Право на платен отпуск за служителка в срок на изпитване

>> Командировки:
❒ Командироване в холандска фирма съгласно договор на холандец, който работи в българска фирма
❒ Осигуряване и командироване на международни шофьори от българска фирма, 80% собственост на холандска фирма
❒ Регистрация като местно лице за командировани в Германия работници
❒ Ред за командироване на шофьори при съвместна дейност с холандско дружество

>> Трудови правоотношения:
❒ Граждански договор със собственик на ЕООД за работа като международен шофьор
❒ Процедура по подбор на служител при връщане на по-висока длъжност, изпълнявана на предходен етап
❒ Уволняване на служител, неявил се на работа
❒ Повишаване в ранг на държавен служител
Процедура по освобождаване на служител с ТЕЛК по негова молба
Примерен трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ
Документи за международен шофьор при пътуване в ЕС
Проверка за спазване на закона Макрон
Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
Назначаване на допълнителен трудов договор на служителка, осигурена на максималния осигурителен доход
Процедиране при служител, неявил се за започване на работа заради влизане в болница
Назначаване на Комисия по трудоустрояване
Подаване на предизвестие за напускане по време на болничен
Прекратяване на трудов договор с пенсионер в болничен
Отдаване под наем на шофьори на холандско дружество
Корекция в длъжност, посочена в уведомление по чл. 62
Заповед за забавяне на трудови възнаграждения
Изчисляване на трудов и осигурителен стаж при напускане на служител, работил на 2 места по 4 часа
Назначаване на стажант на трудов договор по чл. 114 от КТ
Прекратяване на трудов договор на служителка с ТЕЛК
❒ Анулиране на предизвестие за прекратяване на договор преди изтичане на срока му
❒ Прекратяване на трудов договор на починал работник
❒ Прекратяване на трудов договор на служителка, върнала се след майчинство
❒ Служебен номер или ЛНЧ за австрийски гражданин, назначен на граждански договор у нас
❒ Сключване на граждански договор с държавен служител по майчинство
❒ Изплащане на ДФЛ и подаване на ГДД при граждански договор
❒ Плащане на данъци при работа на граждански договор
❒ Сключване на граждански договор с държавни служители за работа по проект


+ Експертните разработки от доц. д-р Андрей Александров:
❍ Трудови и осигурителни права в случаите, приравнени на общо заболяване;
❍ Закупуване на недостигащ осигурителен стаж;
❍ За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане;
❍ Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ;
 Проблеми на имуществената отговорност на работника или служителя;
 Какво може да предприеме работодателят при намаляване на обема или спиране на работата
 
Вижте цели страници от книгата във видеото тук:

Какво включва "Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти":

 

I. Възникване на трудовото правоотношение    
 
 
II. Сключване на трудов договор    
❍ Страни по трудовия договор    
❍ Недействителност на трудовия договор    
❍ Уведомяване на НАП за сключени трудови договори    
 
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор    
 
IV. Видове трудови договори    
❍ Трудов договор за неопределено време    
❍ Срочни трудови договори    
❍ Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време    
❍ Трудов договор със срок за изпитване    
❍ Трудов договор за допълнителен труд    
❍ Трудов договор за краткотрайна сезонна работа   
❍ Трудово правоотношение от избор или конкурс    
❍ Срочен трудов договор за срока на дългосрочна командировка    
❍ Трудов договор по чл. 405а КТ   
❍ Трудов договор за надомна работа   
❍ Трудов договор за работа от разстояние    
❍ Трудов договор за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа    
❍ Възстановяване на уволнен служител    
 
V. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация    
 
VІ. Допълнителни споразумения към трудовите договори  
 
VIІ. Изменение на трудовия договор:   
❍ Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
❍ Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост 
❍ Изменение на трудовия договор поради престой    
❍ Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина    
❍ Изменение на трудовия договор при командировка    
❍ Изменение на трудовия договор при трудоустрояване    
❍ Изменение на трудовия договор на бременни жени и кърмачки    
❍ Изменение на трудовото правоотношение при изменение на трудовото възнаграждение    
❍ Изменение на трудовото правоотношение поради изменение на страните по договора    
 
VIIІ. Колективно предоговаряне и колективен трудов договор  
 
ІХ. Разлика между трудов и граждански договор  
 
X. Договор за управление и контрол - сключване, съдържание, осигурителни последици   
 
XI. Сключване на трудови договори – примери   
 
Решения на ситуации от практиката 
 
❍ Признаване на клас прослужено време за служителка с 2 г. платено и 6 мес. неплатено майчинство
❍ Назначаване на управител и счетоводител в консорциум   
❍ Включване на допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в трудовия договор
❍ Начисляване на клас прослужено време след 1 година работа в новорегистрирано дружество   
❍ Прекратяване на трудов договор за заместване при изтичане на болничен на титуляр, който ще излезе в отпуск след болничния
❍ Назначаване на заместник на служител с трудов договор за завършване на работа  
❍ Повторно назначаване със срок на изпитване на служителка  
❍ Назначаване на служител на втори трудов договор по време на платения му отпуск    
❍ Назначаване на студенти на почасова работа като сервитьори    
❍ Промяна на трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности    
❍ Искане за изплащане на обезщетение за неспазен срок на предизвестие   
❍ Сключване на трудов договор с лице в 8-месечен неплатен отпуск    
❍ Сключване на трудов договор при непредставена диплома за образование    
❍ Назначаване на работник със заплата, под минималния праг, осигуряване върху прага    
❍ Право на майчинство при прекратяване на един и сключване на друг трудов договор
❍ Назначаване без трудов договор    
❍ Закрила поради бременност на заместваща служителка   
❍ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване без отработване на предизвестие
❍ Сключване на трудов договор със стажант 
❍ Работа при същия работодател по време на отпуск   
❍ Брой работодатели, с които лице на половин работен ден може да сключи трудов договор
❍ Назначаване на заместваща учителка след пенсиониране на титулярната учителка  
❍ Връщане на титуляр на работа преди изтичане на договора със заместващия  
❍ Излизане по майчинство при сезонен трудов договор    
❍ Оставане на срочен трудов договор при изтичане на 3 г. работа по такъв    
❍ Разрешаване на неплатен отпуск на новоназначено лице без явяването му на работа    
❍ Наемане на бивш служител на договор със срок за изпитване   
❍ Изпитателен срок в допълнително споразумение за промяна на длъжността    
❍ Прекратяване на срочен трудов договор малко след назначаване    
❍ Назначаване на пенсионери на сезонна работа  
❍ Записване на две длъжности в един трудов договор 
❍ Клауза от трудов договор, забраняваща сходна работа след напускане
❍ Трудоустрояване на работник   
❍ Спечелване на конкурсна длъжност от лице, назначено на същата до заемането ѝ с конкурс
❍ Срок на изпитване при държавни служители    
❍ Писмено информиране на служител при изменение на трудовия му договор    
❍ Сключване на групов трудов договор в областта на строителството  
❍ Задължение за изготвяне на длъжностна характеристика   
❍ Трудови правоотношения при отдаване на предприятие под наем 
❍ Отказ за подписване на трудов договор с бюджетно предприятие
❍ Назначаване на лице с инвалидност, но без ТЕЛК


Вижте цели страници от книгата във видеото тук:
Размерът на книгите е 16,5 см х 12 см - практични и удобни, можете да ги носите навсякъде със себе си и да имате решенията от тях на една ръка разстояние!

Не забравяйте, че само до 12.08.22 г. вкл. общата цена за 3-те издания е само 35.97 лв. с ДДС!!!

 
Ето и авторите, чиито съвети и решения са поместени в Комплекта:

 Красимира Гергева
Завършила е средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика, гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.

 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своите умения и дейности във фирма от строителния бранш, както и консултантската си дейност в сферата на трудовото право и осигуряването.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.


Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.


Василена Христова
Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003 - 2006 г.

Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване. Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.


доц. д-р Андрей Александров
Магистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.


Какво още Ви препоръчваме за сигурна и спокойна ТРЗ практика:


Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели


Правилно декларира на данни съгласно Наредба Н-13

Счетоводство и осигуряване на земеделските производители: закони и тълкуване
/джобен формат/

 Назначаване на чужденци:
Експертите съветват


Двойно ръководство:
ТРЗ и счетоводство

Пътеводител на транспортните фирми:
данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

Можете да си осигурите и допълнителна отстъпка от 10%, която ще продължите да ползвате и за следващи заявки на наши книги и абонаменти!

Как? С Клуб РС Издателство програма Минимум! Само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 

 

 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ